150/2, Shevchenka Blvd, Cherkasy
Wochentags 9:00-18:00Samstag 9:00-13:00