150/2, Shevchenka Blvd, Cherkasy
Weekdays 9:00-18:00Saturday 9:00-13:00